دوره‌ی آشنایی با کاربری، اصول نگهداشت و عیب‌یابی اولیه‌ی تجهیزات بیمارستانی